Ginčų nagrinėjimas

Remiantis Lietuvos banko patvirtintomis „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis“, vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką pirmiausia privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, jam nurodyti ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą:

  1. Nagrinėjamo ginčo forma; (pridedama skundo forma)
  2. Ginčų nagrinėjimo tvarka. (pridedama ginčų nagrinėjimo tvarka)

Mes neatlygintinai išnagrinėsime vartotojo kreipimąsi ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos ir pateiksime vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Atsakymas į vartotojo pateiktą skundą raštu pateikiamas tokiu būdu kokiu buvo gautas skundas,jei vartotojas  skunde nenurodė kitaip.

Kai finansų rinkos dalyvis netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, per vienus metus nuo kreipimosi į finansų rinkos dalyvį vartotojas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl kilusio ginčo sprendimo.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti: Lietuvos banko internetiniame puslapyje